Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Wyrok TSUE w sprawie C-201/14 Smaranda Bara i in. przeciwko Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate i in. Ochrona danych osobowych obywateli i ich wykorzystanie przez władze.

CC: Personal Data Journal Source: pde.cc/journal

CC: Personal Data Journal Source: pde.cc/journal

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym (01.10.2015 r.) wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C‑201/14 mającej za przedmiot wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Curtea de Apel Cluj, (Rumunia) w postępowaniu Smaranda Bara i in. przeciwko Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Wyrok dotyczy prawa do ochrony danych osobowych, które to prawo, przewidziane w art. 8 Karty Praw Podstawowych UE, przysługuje każdemu obywatelowi EU.

Wyrok zapadł przy następującym stanie faktycznym. Rumuńskie organy rządowe, konkretnie podatkowe oraz odpowiedzialne za system służby zdrowia, przekazywały sobie na podstawie wewnętrznego porozumienia informacje o podatnikach. Wśród przekazywanych informacji były też dane osobowe podatników, w tym takie, które które były następnie wykorzystywane do określenia zobowiązań publicznoprawnych obywateli. Meritum sporu dotyczyło tego, czy organy rządowe mogą przekazywać sobie dane osobowe obywateli bez ich wiedzy i zgody.

TSUE orzekał zaś, że artykuły 10, 11 i 13 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych należy interpretować w ten sposób, że przepisy te stoją na przeszkodzie środkom krajowym, takim jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które pozwalają organowi administracji publicznej państwa członkowskiego na przekazywanie danych osobowych innemu organowi administracji publicznej i na ich dalsze przetwarzanie, bez informowania osób, których dane dotyczą o tymże przekazaniu i przetwarzaniu.

Z wyrokiem w j. polskim można zapoznać się pod poniższym linkiem.