Centrum Doskonałości Jeana Monneta

Raport – Międzynarodowa Konferencja CEJM „Fundamental Rights in the European Union and the National Identity of the Member States”

CC CEJM

Prezentujemy raport z Międzynarodowej Konferencji Centrum Doskonałości Jeana Monneta pt. „Fundamental Rights in the European Union and the National Identity of the Member States”, która odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 29-30.05.2017 r.

Kilkumiesięczne przygotowania pozwoliły na organizację konferencji, która stała się okazją do spotkania znakomitych ekspertów prawa unijnego z całej Europy. Wydarzenie było podzielona na dwa dni, z których pierwszy poświęcony był w całości na wystąpienia eksperckie, a drugi stanowił kontynuację dyskusji naukowych, a dodatkowo przewidywał panel doktorancki.

Przed samą Konferencją miało miejsce walne zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Zgromadzenie było zamkniętym spotkaniem członków Stowarzyszenia i służyło realizacji zadań statutowych jego organów. Spotkanie odbyło się w j. polskim. Sama konferencja przebiegła bez niespodziewanych incydentów czy zakłóceń; wszystko odbyło się zgodnie z planem przekazywanym przez organizatorów. Wśród uczestników biernych byli liczni studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi.

Po rejestracji uczestników, Konferencja rozpoczęła się przywitaniem gości przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Adama Jezierskiego, co wyraźnie podkreśliło wagę i rangę wydarzenia. Przemowy otwarcia wygłosili także dr hab. Dariusz Adamski prof. nadzw. UWr, prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej, oraz Dyrektor Centrum Doskonałości Jeana Monneta przy Uniwersytecie Wrocławskim dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska prof. nadzw. UWr.

Na pierwszy dzień Konferencji w ramach programu merytorycznego zaplanowane były dwa panele eksperckie. Pierwszy z nich prowadzony był przez prof. Władysława Czaplińskiego, a jako paneliści udział wzięli: Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dr hab. Maciej Szpunar prof. nadzw. UŚ („The Scope of the Application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union”), prof. Alina Kaczorowska („What is the European Union Required to Respect under Article 4(2) TEU? – The Uniqueness Approach”) oraz Prof. Dimitry Kochenov („Making Article 7 Nuclear”). Dyskusja nad prezentacjami uczestników panelów była bardzo ożywiona, a różnica zdań niekiedy dość znaczna. Jako że nauka polega na wymianie poglądów, panel ten należy więc uznać za owocny. O zaciętości dyskusji świadczy również fakt dość znacznego przesunięcia krótkiej planowanej przerwy pomiędzy panelami.

Drugi panel prowadzony był przez dr hab. Roberta Grzeszczaka prof. nadzw. UW. Udział w nim wzięli: prof. Matthias Niedobitek („National Identity as Protected by the Law of the Union and German Constitutional Identity”), Sędzia Sądu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dr hab. Nina Półtorak prof. nadzw. UJ („Who Needs the Charter of Fundamental Rights – the Charter as a Challenge or a Chance for the National Legal Systems?”) oraz prof. Mirosław Wyrzykowski („„Hostile Takeover” of the Constitutional Identity”). Również i ten panel zakończyła długa i rzeczowa dyskusja nad tematami wystąpień, która zakończyła również merytoryczną część tego dnia konferencji.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się trzecim, dwugodzinnym panelem eksperckim, prowadzonym przez samą Dyrektor Centrum Doskonałości Jeana Monneta, dr hab. Dagmarę Kornobis-Romanowską prof. nadzw. UWr. Panelistami byli: dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska: („Protecting the Right to Family Reunion or National Identity? The Fundamental Rights of Third-country Nationals and the Integration Requirements in the Light of Directive 2003/86/EC and the CJEU Case-law”); dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc prof. nadzw. UG poruszyła niezwykle aktualny temat związany z prawami językowi w szybko zmieniającej się rzeczywistości, w związku z tzw. kryzysem uchodźczym lub migracyjnym („Linguistic Human Rights in Times of Migrant Crisis in Europe”); prof. Monika Szwarc jako pierwsza przeniosła dyskusję naukową na grunt prawa karnego („Searching for Equilibrium: Obligation to Respect Fundamental Rights versus Ius Puniendi Exercised by the Member States (as Emanation of Their National Identity”); panel zakończył dr Jakub Kociubiński, zarysowując problemy przed jakimi staje prawa unijne wobec tzw. ekonomii (współ)dzielenia („Freedom to Conduct a Business in the Age of Sharing Economy”).

Panel doktorancki był ostatnią częścią programu merytorycznego konferencji. Oczywiście główną wartością dla uczestników studiów doktoranckich była możliwość rozmów i dyskusji z doświadczonymi ekspertami, których nie brakowało; rozmowy toczyły i tak na sali konferencji, jak i w kuluarach. Jednocześnie, elementem pracy naukowej jest prezentowanie jej wyników, czy to w formie artykułów czy też wystąpień konferencyjnych – wykształcać tę ostatnią umiejętność w miało w trakcie panelu doktoranckiego, moderowanego przez prof. dr hab Agnieszkę Grzelak prof. nadzw. ALK, szereg osób. Pierwszy wystąpił mgr Jan Ludwik, z odwołującym się do aktualnego orzecznictwa i jego rozwoju referatem pt. „Impact of the Presumption of Equivalent Protection of Fundamental Rights (the Bosphorus Presumption) on the Autonomy of the EU Legal Order”. W związku z małą zmianą planu panelu, jako druga wystąpiła mgr Agnieszka Regiec z referatem „The New ODR Platform of the EU Commission – a Functional Realization of the Fundamental Right to Consumer Protection and Improvement of the Digital Single Market?”. Następnie mgr Maria Siemaszkiewicz zaprezentowała możliwości i szanse uznania dostępu do Internetu za prawo fundamentalne w ramach systemu unijnego. Wystąpienie to wywołało dość ożywioną dyskusję, uwidaczniającą m.in. kwestię Internetu jako narzędzia do realizacji praw podstawowych, a nie przedmiotu prawa. Ostatnią osobą biorącą udział w panelu był mgr Krzysztof J. Jankowski LL.M., który analizował w jakim zakresie państwa członkowskie UE mogą i powołują się na klauzulę bezpieczeństwa narodowego dla uzasadnienia ograniczania praw dotyczących prywatności jednostek. Te cztery wystąpienia zakończone zostały dyskusją.

Dyrektora Centrum Doskonałości Jeana Monneta dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska prof. nadzw. UWr, razem z całym Zespołem Centrum, jako organizator Konferencji jeszcze raz pragnie serdecznie podziękować wszystkim, bez których realizacja tego wydarzenia nie byłaby możliwa. Przede wszystkim dziękujemy wszystkim uczestnikom, w szczególności znakomitym ekspertom prawa unijnego z całej Europy, którzy pomimo często napiętych grafików znaleźli czas by podzielić się swoją wiedzą i wynikami badań. W sposób szczególny dziękujemy władzom tak Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii jak i całego Uniwersytetu Wrocławskiego, za przychylność, obecność i wszelką okazaną pomoc.

Tagged on: ,